Nedenfor ser du betingelser og vilkår ved aftaler indgået med Solution Consulting ApS.

1. april 2020

Nærværende handelsbetingelser gælder i forholdet mellem:
Solution Consulting Aps
Kamstrupvej 20
2610 Rødovre
CVR 39 76 66 63
(Herefter Solution Consulting)

Og købere af Solution Consulting produkter og serviceydelser (Herefter Kunden)

Sammen med eventuelt indgået Rammeaftale udgør handelsbetingelserne det komplette aftalegrundlag mellem Solution Consulting og Kunden.

Følgende vilkår er gældende pr. 1. april 2020 for hele Solution Consultings arbejdsområde og erstatter tidligere udsendte handelsbetingelser og kundevilkår. Solution Consulting forbeholder sig retten til at ændre i vilkår og betingelser med 30 dages varsel. Eksisterende kunder som ikke kan tilslutte sig nye vilkår og betingelser kan opsige deres abonnementer med 30 dages varsel ved ikrafttrædelsen af nye handelsbetingelser.

Abonnement, aftale, løsningdokument og betingelser udgør det samlede arrangement mellem Kunden og Solution Consulting. Med mindre andet er præciseret i eventuelle vedlagte dokumenter, vil betingelserne altid have forrang i tvivlsspørgsmål.

For at kunne tegne et abonnement hos Solution Consulting, kræves det, at Kunden er myndig efter dansk lov. Såfremt Kunden ikke er myndig, kan aftaler kun etableres med accept fra myndig værge.

Abonnement/aftale hos Solution Consulting inkluderer automatisk registrering af navn, adresse og e-mail i Solution Consultings nyhedsmailingliste. Kunder, der ikke ønsker at blive registreret, skal selv meddele dette skriftligt til Solution Consulting.

Solution Consulting tilbyder Cloud Services i samarbejde med med Also, Microsoft, Kaspersky og andre leverandører.  

Cloud Services defineres som services, der udbydes som online abonnementsbaserede ydelser. Priserne afhænger af valg af service og abonnementstype. Prisen oplyses ved forespørgsel til Solution Consulting. Priserne følger serviceudbyderens prisstruktur og kan derfor ændres løbende. 

Solution Consulting er ikke ansvarlig for evt. tab af data, som måtte opstå i forbindelse med Solution Consultings arbejde på kundens Cloud Services i forbindelse med afhjælpning af problemer som kunden har tilkaldt Solution Consulting til afklaring af.  

Kunder hos Solution Consulting må ikke installere applikationer/scripts, der kan gennemtvinge adgang til andres data. I tilfælde af overtrædelse af dette lukkes kundens Cloud Services uden varsel.
Det er ikke tilladt at undersøge, analysere eller simulere angreb på Solution Consultings Cloud Services. Udførelse heraf betragtes som reelle angreb på Cloud Services og medfører øjeblikkelig lukning af kundens Cloud Services samt anmeldelse til politiet i henhold til dansk gældende lov. 

Solution Consulting forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder Solution Consulting sig endvidere retten til at skaffe sig adgang til Kundens data. Bliver dette nødvendigt, vil Solution Consultings medarbejdere være underlagt tavshedspligt. Andre former for adgang til data kræver Kundens accept eller en retskendelse.

Der faktureres altid forud. Opkrævning fremsendes som udgangspunkt af Solution Consulting. Opkrævningsperioden afhænger af abonnements-/aftaletype. Ved visse abonnements-/aftaletyper har Kunden mulighed for at ændre opkrævningsperioden. Ved ændringer i opkrævningsperioden modregnes forudbetalt. Ved betaling, der ligger ud over den af Solution Consultings angivne dato, har Solution Consulting ret til at opkræve morarenter (2,5 % af det skyldige beløb) samt et rykkergebyr ved udsendelse af påmindelse om betaling. Solution Consulting forbeholder sig retten til at overdrage fordringen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Ved overdragelse af fordringen til inkasso eller efter tredje rykker vil kundens abonnement samtidig blive lukket. Såfremt betaling med frigørende virkning har fundet sted, kan abonnementet genåbnes mod et gebyr på 495 kroner eksklusiv moms. Solution Consulting kan fravige disse betalingsbetingelser og det vil så fremgå af aftale/løsningsdokumentet.

Alle priser reguleres automatisk efter det årlige prisindeks. De angivne priser er ekskl. moms og eventuelle andre afgifter. Solution Consulting forbeholder sig ret til at regulere de opgivne priser i overensstemmelse med ændringer i afgiftssatser, valuta, leverandørpriser, infrastrukturpriser, råvarepriser m.v., der måtte indtræffe. Dette kan gøres med kort varsel. Såfremt Solution Consultings omkostninger forøges som følge af Kundens forhold, kan Solution Consulting kræve godtgørelse herfor. Rabatter ydes alene, hvis det er skriftligt aftalt.

Ydelser, der ikke er en del af en underskreven aftale-/løsningsdokument, vil blive faktureret på grundlag af det faktisk forbrugte antal konsulenttimer. Den til enhver tid gældende timesats for en konsulent oplyses af Solution Consulting. Denne timesats gælder kun for arbejde mandag-fredag mellem 08.00 og 16.00. Arbejde udført mandag-fredag mellem kl. 16.00 og 08.00 samt lørdag-søndag og helligdage mellem kl. 08.00 og 16.00 tillægges timesatsen 100%, hvorimod natarbejde lørdag-søndag og nat til og fra helligdage tillægges 200%.

I sine bestræbelser på at løse Kundens problemer, er Solution Consulting berettiget til at anvende konsulenter fra underleverandører.

Ulovligt materiale som har pornografisk, piratkopieret, racistisk, religiøst eller politisk karakter, og materiale der kan virke stødende, må ikke forefindes i Solution Consultings systemer. Skulle der opstå tvivl om berettigelsen af materiale, er det kundens eget ansvar at dokumentere dette. Solution Consulting påtager sig intet ansvar, hvis tredjepart gør krav om retsforfølgning i forbindelse ulovligt eller anden juridisk stridigt materiale, som forefindes i kundens data.

Alle sager med tvivlsspørgsmål vurderes af Solution Consulting, eventuelt i samarbejde med et ekspert- eller rådgivningsorgan inden for det pågældende område.

Særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med Solution Consulting, og enhver gældende aftale kan kun godkendes, såfremt der foreligger en underskrevet aftale med kunden. Solution Consulting forbeholder sig ret til at opkræve trafikforbrug ved overtrædelse af Solution Consultings betingelser omkring specielle indholdstyper, og ved misbrug af E-mail, Webhotel og serverløsninger vil disse uden varsel afbrydes og lukkes. Forudbetalte abonnementer refunderes ikke i tilfælde af misligholdelse.

Kunden beslutter og bærer ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data der registreres på kundens hostingprodukt, og hvorledes disse skal anvendes. Solution Consulting behandler som udgangspunkt alene sådanne personoplysninger efter instruks fra kunden.

I det omfang personoplysninger, der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger, databehandles ved hjælp af Solution Consultings servere, skal kunden give Solution Consulting skriftlig underretning om dette, samt om at Lov om persondatabeskyttelse § 41, stk. 3-5 gælder for Solution Consultings behandling af de pågældende personoplysninger.

Solution Consulting er i enhver henseende uden ansvar for forhold, der henhører under Lov om behandling af personoplysninger, i forbindelse med de af kunden behandlede personoplysninger, og kunden skal friholde Solution Consulting for ethvert krav, der udspringer af Lov om behandling af personoplysninger, anden regulering vedrørende persondatabeskyttelse eller anden offentligretlig regulering i forbindelse hermed.

Solution Consulting forbeholder sig dog retten til at skaffe sig adgang til kundens lagrede data, i det omfang at dette, efter Solution Consultings bedste skøn, er nødvendigt af hensyn til Solution Consultings drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. Solution Consulting og dets medarbejdere vil i forbindelse hermed være underlagt tavshedspligt og give meddelelse til kunden om, at Solution Consulting har haft adgang til de lagrede data.

Abonnementet løber, indtil det opsiges og faktureres i henhold til den gældende pris.

Et abonnement/aftale kan til enhver tid op- eller nedgraderes til en anden abonnements-/aftaletype. Ændring af abonnements-/aftaletypen kan kun ske i udgangen af perioden.

Såfremt kunden ønsker at opsige abonnementet/aftalen, skal det ske senest en måned før udløb. I modsat fald fortsætter abonnementet/aftalen med samme aftaleperiode. Ønsker Solution Consulting at lukke specielle abonnements-/aftaletyper eller særtjenester, kan dette ske med én måneds varsel. Foretager Solution Consulting væsentlige ændringer af forringende art i forbindelse med kundevilkår, kan kunden opsige med én måneds varsel.

Abonnementet må ikke anvendes til at opnå uautoriseret adgang til systemer på internettet. Bliver Solution Consulting vidende om sådanne aktiviteter eller andre kriminelle forhold, uanset hvilket lands love der ligger til grund for lovbruddet, vil abonnementet uden varsel kunne blive lukket, og alle relevante oplysninger vil blive videregivet til danske myndigheder til retsforfølgelse.

Solution Consulting vil ligeledes kunne opsige abonnementet uden varsel, såfremt kunden ikke overholder almindelig etikette ved brug af internettet såsom afsløring af andre menneskers private forhold eller via sin adfærd generer andre brugere af internettet. Data fra hjemmesider og mailsystemer vil ved et abonnements opsigelse blive slettet 30 dage efter abonnementets ophør.

Solution Consulting har almindeligvis fri trafik og adgang til CGI/ASP/PHP/.NET og andre scripts. Det forudsættes dog, at der er tale om scripts, der ikke belaster serveren mere end gennemsnitligt. Solution Consulting bestemmer alene, hvilke scripts og datatransmissioner der påfører serveren for høj belastning. Alle scripts og datatransmissioner bliver trafikmålt og vurderes løbende. Skulle der være tale om for stort trafikforbrug, vil kunden få tilbudt en separat server til formålet. Accepteres dette ikke inden for 30 dage, opsiges abonnementet ifølge betingelserne for “Opsigelse af et abonnement”.

Solution Consulting tilbyder back up via tredjepartsleverandør. 
Solution Consulting er ikke erstatningsansvarlig for datasikkerhed vedrørende backupaftaler. Solution Consulting opfordrer kunden til selv at foretage jævnlige tests af backuppen for at se om denne er funktionsdygtig. Solution Team kan derfor aldrig stilles til ansvar for tab af data. 

Vidensoverføring og projektresultater. Kunden er berettiget til at anvende alt materiale, metoder eller anden form for vidensoverføring leveret i projektløsningen til eget brug. Kunden har brugsret til alle projektresultater, dog ikke arbejdsdokumenter, som f.eks. fortroligt gennemførte interviews. Solution Consulting er berettiget til frit at anvende de generelle resultater af projektet i anonymiseret form og gensælge specialudviklede løsningselementer.

Kundens brug af Solution Consultings abonnement sker i enhver henseende på eget ansvar. Solution Consulting påtager sig intet ansvar for indholdet; det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden etc. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via internettet. Solution Consulting kan ikke drages til ansvar for tab, immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på internettet. Solution Consulting kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på internettet. Dette gælder, uanset om den manglende adgang skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos Solution Consulting, herunder også strejke eller lockout. Solution Consulting påtager sig intet ansvar for tab af personlige data og installeret software m.m. i forbindelse med kundens brug af abonnementet og hertil hørende ydelser. Solution Consulting påtager sig intet ansvar for uvedkommende adgang til kundens data og systemer. Virus og andre former for destruktive angreb er kundens eget ansvar. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger i relation til bestilling af ydelser via internettet og brug af betalingssystemer via internettet.

Gældende databeskyttelseslovgivning (defineret nedenfor) kræver, at der mellem en dataansvarlig (Kunden) og en databehandler (Solution Consulting), der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, indgås en skriftlig aftale, som fastlægger omfanget af og kravene til den pågældende behandling. Dette afsnit 23 (“Databehandleraftalen”) er derfor vedtaget mellem parterne som en del af aftalen.

Afhængig af de af Kunden valgte ydelser i Aftalen er Solution Consultings behandling af personoplysninger afgrænset til de kategorier af registrerede typer personoplysninger og behandlingsaktiviteter, som følger af “Bilag til betingelser”.

Gå til “Bilag til betingelser”

Solution Consulting har ansvaret for at gennemføre fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau. Foranstaltningerne skal gennemføres under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammensætning og formål samt risici af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. Solution Consulting tager bl.a. kategorien af personoplysninger i betragtning ved fastlæggelsen af disse foranstaltninger.

Solution Consulting gennemfører de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen af personoplysninger opfylder kravene i den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Solution Consulting sikrer, at medarbejdere, der behandler personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

Solution Consulting sikrer, at adgangen til personoplysningerne begrænses til de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at kunne opfylde leveringsforpligtelserne over for kunden i henhold til den indgåede aftale.

Solution Consulting sikrer, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for kunden, kun behandler disse i overensstemmelse med ovenstående.

Solution Consulting underretter uden unødig forsinkelse kunden om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysningerne behandlet for kunden.

Endvidere skal Solution Consulting bistå kunden med at sikre overholdelse af kundens forpligtelser til at (i) dokumentere alle brud på persondatasikkerheden, (ii) anmelde eventuelle brud på persondatasikkerheden til de(n) kompetente tilsynsmyndighed(er) og (iii) underrette de registrerede om sådanne brud på persondatasikkerheden, det hele i overensstemmelse med artikel 33 og 34 i Forordning om Databeskyttelse.

Solution Consulting skal på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at kravene i den gældende databeskyttelseslovgivning overholdes. Solution Consulting skal endvidere give tilladelse og bidrage til eventuelle revisioner, herunder inspektioner, der foretages af en revisor, som er bemyndiget hertil af Kunden.

Solution Consulting skal straks underrette kunden, hvis Solution Consulting mener, at en anmodning i henhold til ovenstående er i strid med den gældende databeskyttelseslovgivning.

Solution Consulting bistår kunden i fornødent og rimeligt omfang ved opfyldelse af kundens forpligtelser ved behandling af personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, der er omfattet af den indgåede aftale, herunder ved:

1. besvarelse af anmodninger fra de registrerede om udøvelse af disses rettigheder
2. konsekvensanalyser
3. forudgående høringer fra tilsynsmyndighederne.

Solution Consulting må kun gøre brug af en tredjepart til behandlingen af personoplysninger for kunden (”Underdatabehandler”) i det omfang, dette fremgår af den anførte fortegnelse over underdatabehandlere på Solution Consultings hjemmeside.

Solution Consulting Underdatabehandlere omfattes af en skriftlig aftale, som pålægger Underdatabehandleren minimum de samme databeskyttelsesforpligtelser og vilkår, som påhviler Solution Consulting i denne Databehandleraftale.

Solution Consulting er direkte ansvarlig for Underdatabehandlerens behandling af personoplysninger på samme vis, som var behandling foretaget af Solution Consulting selv.

Se liste over underdatabehandlere

Solution Consulting må kun overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i det omfang dette fremgår af nærværende aftale.

Overførsel af personoplysninger må i alle tilfælde kun ske i det omfang, det er tilladt ifølge den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Solution Consulting kan behandle personoplysninger uden for den indgåede aftale i tilfælde, hvor det kræves af EU-retten eller national ret, som Solution Consulting er underlagt.

Ved behandling af personoplysninger uden for den indgåede aftale skal Solution Consulting underrette kunden om årsagen hertil. I så fald skal Solution Consulting dog først, i det omfang det er lovligt, underrette kunden om et sådant pålæg, og i det omfang det er muligt, give kunden mulighed for at gøre indsigelser herimod.

Databehandleraftalen i dette afsnit 23 ophører automatisk i forbindelse med den indgåede aftales ophør eller udløb eller på kundens anmodning.

Solution Consulting og dennes Underdatabehandlere sletter ved aftalens ophør alle personoplysninger, som Solution Consulting har behandlet under den indgåede aftale, hvor der ikke i henhold til lovgivningen er forpligtelser til opbevaring.

På kundens udtrykkelige anmodning før aftalens ophør eller udløb, skal Solution Consulting og dennes Underdatabehandlere dog tilbagelevere alle personoplysninger, som Solution Consulting har behandlet under denne aftale, til kunden, i det omfang kunden ikke allerede er i besiddelse af personoplysningerne og hvor der ikke i henhold til lovgivningen er forpligtelser til opbevaring.

Solution Consulting er herefter forpligtet til at slette alle personoplysninger fra kunden. Kunden kan anmode om fornøden dokumentation for, at dette er sket.

Solution Consultings kundevilkår kan af Solution Consulting ændres med 30 dages varsel. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal afgøres af det danske retssystem. Overdragelse af kundedata/data og kundeoplysninger Ved eventuelt salg/overdragelse af abonnementer til tredjepart accepterer kunden, at Solution Consulting kan gøre dette uden samtykke.

Solution Consulting kan ikke drages til ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtigelser, såfremt de forhindres eller gøres urimeligt byrdefulde som følge af brand, eksplosion, naturkatastrofer, krig, uroligheder, undtagelsestilstande, beslaglæggelse, valutarestriktioner, import -eller eksportforbud, arbejdskonflikter, mangel på transportmidler, generel materialemangel, mangler ved forsinkelser af leverance fra underleverandører, tyveri eller andre omstændigheder uden for Solution Consultings herredømme.

Ovenstående handelsbetingelser kan alene fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale parterne imellem.

Enhver tvist eller uoverensstemmelse mellem Solution Consulting og køber skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet, Vesterbrogade 32, 1620 København V. Når en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende ”Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet”.

Såfremt mediation ikke fører til en løsning på parternes tvist, kan tvisten søges afgjort ved de danske domstole.